Nadim Karam | Works | All

Nadim Karam | Untitled | 2024 | steel | 43x55 cm | 471-NK36-2024
Nadim Karam | Untitled | 2024 | Acrylic | Canvas | 50x50 cm | 470-NK36-2024
Nadim Karam | Untitled | 2024 | Acrylic | Canvas | 50x50 cm | 469-NK36-2024
Nadim Karam | Untitled | 2024 | steel | 43x55 cm | 471-NK36-2024
Nadim Karam | Untitled | 2024 | Acrylic | Canvas | 50x50 cm | 470-NK36-2024
Nadim Karam | Untitled | 2024 | Acrylic | Canvas | 50x50 cm | 469-NK36-2024