Bahram Hajou | Works | All

Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 170x200 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 200x170 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 200x170 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Canvas | 140x100 cm
Bahram Hajou | Human Beings | 2017 | Mixed Media | Canvas | 160x250 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2015 | Mixed Media | Canvas | 150x120 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Canvas | 140x95 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2015 | Mixed Media | Canvas | 70x60 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 170x200 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 200x170 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2016 | Mixed Media | Canvas | 200x170 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 70x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Paper | 65x50 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Canvas | 140x100 cm
Bahram Hajou | Human Beings | 2017 | Mixed Media | Canvas | 160x250 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2015 | Mixed Media | Canvas | 150x120 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2017 | Mixed Media | Canvas | 140x95 cm
Bahram Hajou | Untitled | 2015 | Mixed Media | Canvas | 70x60 cm